No.1 クラレーズ 12,000 Pota
No.1 JUN 12,000 Pota
No.2 よしこちゃん 30 Pota
No.3 ウェブ 26 Pota
No.4 Pちゃん 15 Pota
No.5 tokutarou 13 Pota